Produktuak

Aplikazioak

Analhitza Testu-multzoetatik informazio linguistikoa modu errazean erauzteko online aplikazioa Morfologia, Bestelakoak
Anhitz Euskararako 3D aditu birtuala Zientzian eta Tekonologian Informazioaren berreskurapena eta erauzketa, Itzulpen automatikoa
BASYQUE Euskararen sintaxiaren aldaketak aztertzeko aplikazioa Sintaxia-Morfosintaxia
Berbatek_bikoizketa Dokumentalen azpitituluen itzulpen automatikoa Itzulpen automatikoa
Berbatek_Irakasle Euskara ikasteko tutore pertsonala Hizkuntzen ikasketa
BertsolariXa Errimak bilatzeko tresna. Hiztegiak, Lexikografia-Semantika, Informazioaren berreskurapena eta erauzketa
Biografix Biografietan agertzen diren egitura parentetikoak ezabatu eta informazio horrekin esaldi berriak sortzen dituen tresna eleanitza. Bestelakoak
Diccionario Básico Escolar Ikasleentzako oinarrizko hiztegia (Kuba). Hiztegiak, Lexikografia-Semantika
Elhuyar-Word Word 2000 testu-prozesadorean integratzen den hiztegi-sistema. Hiztegiak
EusEduSeg: euskarazko diskurtso segmentatzaile automatikoa EusEduSeg tresnak testu-fitxategia aditza duten perpaus adberbial edo adjuntuetan zatitzen du hiru formatu ezberdinetan: i) testu fitxategia, lerro saltoekin, ii) RS3 formatuan, RSTTool tresnarekin erlaziozko diskurtso egitura etiketatzeko eta iii) DiZer analizatzaile diskurtsibo automatikoan erabiltzeko. Bestelakoak
EUSMT Itzulpen automatiko estatistikoa euskararako Itzulpen automatikoa
Ihardetsi Galderak erantzuteko sistema Informazioaren berreskurapena eta erauzketa
leXkit Hiztegien edukiak editatzeko eta kudeatzeko ingurunea, XMLn oinarritua Lexikografia-Semantika
Matxin Euskaratik/Euskararako itzulpen automatikoa Itzulpen automatikoa
Multimeteo euskaraz Parte meteorologikoen sorkuntza automatikoa euskaraz Itzulpen automatikoa, Bestelakoak
Opentrad Itzultzaile automatikoa Itzulpen automatikoa
SentiTegi: orientazio semantikoa duen euskarazko lexikoia -5 eta +5 arteko orientazio semantikoa duten hitzak biltzen ditu, lau kategoria gramatikaletakoak. Momentuko bertsioak 1.237 hitz ditu. Hiztegiak
Xuxen Euskarazko zuzentzaile ortografikoa Morfologia

Hizkuntza baliabideak

AnCora AnCora euskarazko, gaztelaniazko eta katalanezko corpusa da, hainbat hizkuntza-mailatan etiketatua Sintaxia-Morfosintaxia, Corpusak
e-ROLda Euskarazko aditzen BVI lexikoia eta predikatu-mailan etiketatuko EPEC-RolSem corpusa kontsultatzeko tresna Lexikografia-Semantika
EDBL EDBL Euskararen DatuBase Lexikala Morfologia
EDGK Hizkuntza-ezagutzan oinarrituta osatu den Euskarako Dependentzia Gramatika Konputazionala (EDGK) da. Sintaxia-Morfosintaxia
EDIEC Euskararako Desanbiguatutako Izendun Entitateen Corpusa Corpusak
EIEC Euskararako Izendun Entitateen Corpusa Corpusak
EPEC-DEP (BDT) Sintaktikoki etiketatutako EPEC corpusa Dependentzia Gramatikaren Teorian oinarrituta (Basque Dependency Treebank) Sintaxia-Morfosintaxia, Corpusak, Lexikografia-Semantika
EPEC-EuSemcor Hainbat izenen agerpenak EusWN-eko adieraz markatuta dauden corpusa Corpusak, Lexikografia-Semantika
EPEC-KORREF Euskararako Korreferentzia Corpusa Corpusak
Erreus Euskarazko erroreen datu-basea Hizkuntzen ikasketa
Euskal RST Treebank Euskal RSTko erlazio eta zuhaitz bankua Corpusak
Euskarazko Wikipediaren esportazioa (2016ko apirilak 7ko bertsioa) Bestelakoak
EusWN Euskal Wordnet Ontologiak, Lexikografia-Semantika
Gero Corpus Historikoa Datu-multzoa, euskararen testu historikoak normalizatzeko atazan erabilia Corpusak
Konbitzul Izen+aditz konbinazio-itzulpenen datu-basea Corpusak, Hiztegiak
MCR: Multilingual Central Repository Europako zenbait hizkuntzatako wordnet-ez osatutako datu-base lexikal eleaniztuna. Lexikografia-Semantika
NLTK-eu Hizkuntzaren prozesamendua irakasteko NLTK paketerako euskarazko eta espainerarako baliabideak Sintaxia-Morfosintaxia, Corpusak, Bestelakoak
QLDB Kitxuaren datu-base lexikala Lexikografia-Semantika
Spanish AMR Corpus AMR etiketatutako corpusa gaztelaniarako Corpusak
Universal Dependencies treebank for Basque Dependentzia Unibertsalak proiektuko gidalerroak jarraituta etiketatutako euskarazko zuhaitz-bankua Corpusak
WordNetetik DBpediarako mapaketa Ingeleseko WordNet 3.0-ko URIetatik DBpedia 3.9-ko URIetara mapaketa Ontologiak
ZT Corpusa Zientzia eta Teknologiako testuen corpusa (morfosintaktikoki etiketatua). Sintaxia-Morfosintaxia, Corpusak, Lexikografia-Semantika

Hizkuntza prozesatzaileak

Eihera Euskarazko entitate izendunak ezagutzen eta sailkatzen dituen tresna Informazioaren berreskurapena eta erauzketa
Eulia Testuak etiketatzeko ingurunea Sintaxia-Morfosintaxia, Morfologia
Eustagger Euskararako etiketatzaile/desanbiguatzaile morfosintaktikoa Sintaxia-Morfosintaxia, Morfologia
IXA pipes: Hizkuntzaren Prozesamendurako tresnak Eleaniztasun tresnak Informazioaren berreskurapena eta erauzketa, Lexikografia-Semantika
ixaKat Euskararen tratamendurako balio duen hizkuntza prozesatzaileen kate modularra Sintaxia-Morfosintaxia, Morfologia
Ixati Euskararako analizatzaile sintaktikoa (azalekoa) Sintaxia-Morfosintaxia
LibiXaml Prozesatzaile linguistikoak integratzeko liburutegia. Bestelakoak
Maltixa Analizatzaile sintaktiko-estatistikoa Sintaxia-Morfosintaxia
MateIXA Euskararako Mate analizatzaile estatistikoa Sintaxia-Morfosintaxia
Morfeus Analisi morfologikoa Morfologia
UKB Desanbiguazio eta antzekotasun semantikoa grafotan oinarrituta Lexikografia-Semantika
WSD-IXA Euskarazko Adiera-Desanbiguazioa Lexikografia-Semantika

Produktu erregistratuak (patenteak)

Patenteak ikusi

Beste katalogo batzuk

TimmKnow2aclwiki